نور معرفت
به همت انتشارات سمت؛

كتاب انسان شناسی منتشر گردید

كتاب انسان شناسی منتشر گردید

به گزارش نور معرفت كتاب انسان شناسی تألیف رضا فیروزی به همت سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) و شورای تخصصی تحول و ارتقا علوم انسانی منتشر گردید.


به گزارش نور معرفت به نقل از مهر، کتاب انسان شناسی تألیف رضا فیروزی به همت پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) و شورای تخصصی تحول و ارتقا علوم انسانی شورایعالی انقلاب فرهنگی اخیرا انتشار یافته است.

این کتاب در شش بخش و مجموعاً چهارده فصل تهیه شده است.
بخش اول: کلیات
فصل اول: مفاهیم، تعاریف و تقسیم بندی ها. هدف این بخش آشنایی دانشجویان با مباحث انسان شناسی به منظور کاربرد صحیح مفاهیم و اصطلاحات مرتبط و پرهیز از خَلط احتمالیِ مشترکات لفظی و خطا در استدلال به منظور دستیابی به دیدگاهی کلی درباره مباحث کتاب است. نویسنده در این فصل، انسان شناسی به اعتبار علوم مختلف تعریف و لزوم مطالعات انسان شناسی و روابط انسان را بررسی و روش های تحقیق در علوم انسان شناسی و مرجحات آنها و انواع انسان شناسی را تحلیل کرده است.

بخش دوم: انسان شناسی قرآنی
هدف این بخش آشنایی خوانندگان با منطق قرآن در مورد آفرینش انسان و تبیین ابعاد وجود انسان به منظور دستیابی به مقدمه ای در باب مبانی و روش های فهم آیات قرآنی برای تطبیق دیدگاه قرآن با مکاتب و نظریاتی است که در مورد پیدایش انسان و ابعاد وجودی او اظهارنظر می کنند.
فصل دوم: جایگاه انسان در قرآن.
فصل سوم: آفرینش انسان در قرآن. در این دو فصل تلاش شده است گزارشی کوتاه از آیاتی عرضه شود که شاکله‌ی وجود مادی و روحانی انسان را نشان می دهند. گرچه هدف اصلی ما در این فصول تحلیل و تفسیر آیات نیست، مرجعی برای استناد به محتوای همه‌ی فصولی است که در آنها از اندیشمندانی در مورد آفرینش انسان نقل قول آورده ایم و ایشان درست یا نادرست برای اثبات مدعای خود به آیات قرآن استناد کرده اند، مثلاً در فصل سیزدهم به تفصیل در مورد آفرینش انسان بحث کرده ایم و آرا کسانی را تحلیل کرده ایم که با استناد به آیات قرآن نظریه ای با عنوان نظریه‌ی تکامل انواع (فرگشت) را درباره خلقت انسان عرضه کرده اند. در فصل دوم و سوم به این مباحث پرداخته شده است: انسان و خدا در قرآن، بررسی معناشناختی انسان در قرآن، آفرینش انسان در قرآن، ابعاد وجود انسان در قرآن و کاربرد مفاهیم مرتبط و دسته بندی موضوعی آیات در مورد انسان و خلقت او و غیره.
بخش سوم: انسان شناسی عرفانی
فصل چهارم: مبانی انسان شناسی عرفانی.
فصل پنجم: انسان در عرف عرفان.
فصل ششم: خلافت الهی انسان و حیات دنیوی و اخروی.
هدف این بخش آشنایی مخاطبان با درک مبانی انسان شناسی عرفانی و مفاهیم و اصطلاحات عرفانی به منظور فهم هویت و ماهیت انسان از مشرب عرفان ذیل مفهوم خلافت الهی انسان است که مقدمه ای برای درک مبانی انسان شناسی حکمت متعالیه است. فصول این بخش مهم ترین فصل های کتاب به شمار می روند. از نظر نگارنده، انسان شناسی عرفانی به دو دلیل حائز اهمیت است: اول، عرفا، هم در مبانی و هم در روش پرداختنشان به مساله و هم در نتایجی که از مباحث خود در حوزه‌ی انسان شناسی دریافت کرده اند، بی بدیل بوده و آنچه از انسان و هویت و ماهیت او عرضه کرده اند، بسیار خواندنی و برای محقق انسان شناسی سودمند و راه گشاست. دوم، روش عرفانی بعدها دست مایه‌ی روش فلسفی حکمت صدرایی قرار گرفت و آن چنان که در فصل انسان شناسی فلسفی خصوصاً انسان شناسی صدرایی خواهید خواند، در آرا ملاصدرا می توان تاثیر افکار و آرا شیخ اکبر (ابن عربی) را مشاهده کرد. این تاثیر شگرف نه تنها در آرا ملاصدرا، بلکه در نظریه های فلاسفه‌ی پس از ملاصدرا، که به نام جریان فکری حکمت متعالیه معروف شد، هم مشهود است. بنابراین این فصل مقدمه ای برای فهم انسان شناسی فلسفی و جریان فکری حکمت متعالیه است. در مبحث انسان شناسی عرفانی موضوعاتی چون وجه تسمیه‌ی انسان و اسرار نهفته در آن از دیدگاه ابن عربی، مساله انسان و اسماء الله، انسان و خلافت الهی او و رابطه‌ی این مفاهیم با هویت و ماهیت انسان بررسی و تحلیل شده است. بخش چهارم: انسان شناسی فلسفی
این بخش چهار فصل را در بر می گیرد:
فصل هفتم: حقیقت انسان در حکمت صدرایی.
فصل هشتم: نفْس شناسی حکمت متعالیه.
فصل نهم: ادله‌ی تجرد نفس.
فصل دهم: فرجام شناسی حکمت متعالیه. هدف آموزشی این بخش آشنایی دانشجویان با انسان شناسی حکمت متعالیه به منظور تحلیل هویت و ماهیت انسان به منزلة مقدمه ای برای درک متون انسان شناسی دینی فلسفی و مواضع متفکران مشرب صدرایی است. نویسنده همینطور در این بخش تقسیم بندی های انسان شناسی فلسفی را بررسی خواهد نمود. بخش پنجم: انسان شناسی مدرن هدف کلی این بخش آشنایی دانشجویان با ساختار نظام معرفتی و عملکردی انسان مدرن و پسامدرن به منظور تحلیل نظام مند فرآیند تحول انسان شناسی و درک کارکرد انسان، بعد از رنسانس است که به تقدس زدایی از شئون حیات انسانی و توابع آن منجر گردیده است.
فصول این بخش عبارت اند از:
فصل یازدهم: معناشناسی مدرنیته و مدرنیسم.
فصل دوازدهم: اومانیسم؛ مذهب ستایش انسان.
فصل سیزدهم: منظومه‌ی معرفتی انسان مدرن و طغیان ضد امر قدسی. در این فصول درباره کانون مدرنیته، خصوصیت های اومانیسم رنسانس، خصوصیت های اومانیسم معاصر، فِرَق اومانیسم و توابع دیدگاه های آنان در جهان معاصر، تصویر خدای رخنه پوش و زمینه سازی برای نفی خدا، نظریه‌ی تکاملِ انواع (فرگشت)، هسته‌ی مرکزی دیدگاه فرگشت گرایان معاصر، هفت نوع مواجهه با نظریه‌ی فرگشت، محور دیدگاه های فرگشت گرایان الحادی (نوداروینیست ها)، نقد نظریه‌ی فرگشت و غیره بحث می نماییم. مؤلف در فصل پنجم بررسی می کند که انسان مدرن چه تحولاتی را طی نموده و چرا تقدس زدایی را برگزیده است؟ خصوصیت های اومانیسم، به منزلة مذهب انسان مدرن، چیست و چه مسیری را طی کرده است و با چه نظام معرفتی تلاش در استحاله‌ی زندگی بشر امروز دارد؟ مؤلفه های منظومه‌ی معرفتی انسان مدرن چیست؟ جایگاه علوم در فرآیند تقدس زدایی از ساحت زندگی انسان چیست و در این میان، چرا اغلبِ مجامع علمی و دانشگاه های غرب تلاش در القای حقانیت داروینیسم، فراتر از یک نظریه‌ی علمی، دارند؟ بخش ششم: انسان و معنا در ساحت سنت و مدرنیته
فصل چهاردهم: معنای زندگی. هدف بخش ششم آشنایی دانشجویان با بحث معنای زندگی و ابعاد و مؤلفه های آن از دیدگاه متفکران معاصر و تحلیل آنها بر اساس نگاه معناگرایانه‌ی اسلام بر پایه‌ی معارف قرآنی، عرفانی و فلسفی و تبیین علل پوچ گرایی در بعضی فلسفه های معاصر است. در آخرین فصل کتاب به جنجال برانگیزترین مبحث چند دهه‌ی اخیر پرداخته می شود. بحث معناداری یا بی معنایی و پوچ بودن زندگی از زمان اندیشه ورزانی چون ارسطو مطرح بوده است، اما به معنای امروزی با اظهارنظر فیلسوفانی مانند برتراند راسل، ژان پل سارتر، آلبر کامو، والتر ترنس استیس، پل ادواردز، فریدریش نیچه، مارتین هایدگر، گابریل مارسل، کارل یاسپرس و برخی دیگر از متفکران مدرن به منزله جدی ترین مسئله‌ی انسان معاصر عنوان شد. مسئله‌ی معنا و بی معنایی در چارچوب هدف داری یا ارزشمندی زندگی و هم فایده آن شکل گرفت و رواج یافت و با بحث خدا، زندگی بعد از مرگ، خصوصیت از خودفرارَوی انسان درآمیخت و مباحث جدیدی به آن اضافه گردید. در این فصل تلاش شده است، خلاصه مباحث نقد شود تا خواننده‌ی ضمن آگاهی از محورهای اصلی بحث، با ضعف و قوتِ دیدگاه های اندیشه ورزان این حوزه، در شأن یک پژوهشگر فلسفه، آشنا شود. کتاب انسان شناسی تألیف رضا فیروزی به همت پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) و شورای تخصصی تحول و ارتقا علوم انسانی شورایعالی انقلاب فرهنگی اخیرا به بهای ۲۸ هزار تومان انتشار یافته است.

1399/08/02
16:09:30
5.0 / 5
1632
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۴
nooremarefat.ir - مالکیت معنوی سایت نور معرفت متعلق به مالکین آن می باشد